ข่าวประชาสัมพันธ์กองบริหารงานบุคคล

หมวดหมู่: การอบรม/สัมมนา

ข่าวสารเกี่ยวกับการอบรมและสัมมนา ทั้งหน่วยงานภายนอกและภายใน

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรระยะยาว”

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ &#822 […]

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลตามหลักการ Human Resource Scorecard” ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 6

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ &#822 […]

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าค่ายฝึกอบรมการทำงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 8

สำนักงานประสานงานเครือข่ายสายสนับสนุนที่ประชุมสภาข้าราช […]

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ

สำนักงานประงานงานเครือข่ายสายสนับสนุนที่ประชุมสภาข้าราช […]

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM Plan)”

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ & […]

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลตามหลักการ Human Resources Scorecard” ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๕

ด้วย ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครง […]

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ติดต่อ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme