ข่าวประชาสัมพันธ์กองบริหารงานบุคคล

หมวดหมู่: การอบรม/สัมมนา

ข่าวสารเกี่ยวกับการอบรมและสัมมนา ทั้งหน่วยงานภายนอกและภายใน

ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 22

ด้วยสถาบันพระปกเกล้าได้กำหนดให้มีการจัดการศึกษาอบรมหลัก […]

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ และเสวนาวิชาการ “เรื่องสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการ และผู้รับบำเหน็จรายเดือน”

กองบริหารงานบุคคล ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วม […]

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร “เทคนิคการจัดงานประชุม อบรม สัมมนา อย่างมืออาชีพสู่มาตรฐานสากล” รุ่นที่ 2

ด้วยศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสต […]

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ติดต่อ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme