18 ตุลาคม 2022

ประกาศคณะอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง เพิ่มรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ประกาศคณะอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชกา …

ประกาศคณะอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง เพิ่มรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ Read More »

Scroll to Top