November 17, 2023

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง เป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกองบริหารงานบุคคล ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘ และคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่ ๔๒๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ข้อ ๑.๑.๖ ได้สั่งมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว Read More »

ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้

                            ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน ๒ อัตรา สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ ข้อ ๘ และข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประกาศเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จึงประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานสถานที่    จำนวน ๒ อัตรา

ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ Read More »

Scroll to Top