ขอเชิญบุคลากรในมหาวิทยาลัย อายุระหว่าง 50-60 ปี เข้าร่วมอบรมเตรียมตัวก่อนเกษียณ ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น ประจำปี 2561

ขอเชิญบุคลากรในมหาวิทยาลัย อายุระหว่าง 50-60 ปี เข้าร่วมอบรมเตรียมตัวก่อนเกษียณ ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น ซึ่งกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้กำหนดจัดอบรม จำนวน 8 รุ่น ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม – 31 กรกฎาคม 2561 ดังเอกสารแนบ หากท่านใดสนใจให้ดำเนินการขออนุญาตจากหน่วยงานและส่งแบบแจ้งยืนยันการเข้าร่วมสัมมนา พร้อมค่าลงทะเบียนจำนวน 7,848 บาท ไปยังกรมกิจการผู้สูงอายุ ต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme