ประกาศฯ รายชื่อผู้มีคุณสมบัติตามประกาศโครงการเตรียมการจัดตั้ง English Training Center Management

ตามที่มหาวิทยาล้ัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้กำหนดคุณสมบัติ เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของผู้เข้าร่วมดำเนินการโครงการเตรียมการจัดตั้ง English Training Center Management บัดนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามประกาศเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ รายละเอียด คลิกที่นี่

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme