การตอบและเผยแพร่แบบสำรวจการประเมิน ITA ปี ๒๕๖๒ เพื่อประเมินมหาวิทยาลัย

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการประเมิน ITA เป็นไปตามปฏิทินที่สำนักงาน ป.ป.ช. เห็นควรเสนอให้ดำเนินการตอบแบบสำรวจของสำนักงาน ป.ป.ช. ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก รายละเอียด คลิกที่นี่

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme