ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติตามประกาศโครงการ Professional Development Programme for Teachers and Support Staff

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ให้คณบดีพิจารณารายชื่อผู้มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเพื่อเข้าร่วมโครงการ Professional Development Programme for Teachers and Support Staff นั้น บัดนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ รายละเอียด คลิกที่นี่

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme