ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ไปเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 นั้น บัดนี้ การดำเนินการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จึงขอประกาศผลการเลือกตั้ง รายละเอียด คลิกที่นี่

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme