กำหนดการจัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในเจตนารมณ์ตามมติคณะรัฐมนตรี

กำหนดการจัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในเจตนารมณ์ตามมติคณะรัฐมนตรี
เรื่องค่าใช้จ่ายสำหรับการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
วันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น ๓ อาคารอุดมศึกษา ๑
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

สามารถเข้าไปรับชมได้ คลิกที่นี่

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme