รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

กองบริหารงานบุคคล ขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนี้

  1. แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกองบริหารงานบุคคล
  2. แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุราชการ
  3. แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการเชิดชูเกีรติแด่ผู้นำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  4. แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาอาจารย์สู่ตำแหน่งทางวิชาการ
  5. แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการคิดวิเคราะห์งานของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ
กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme