การเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่างลง 

การเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่างลง

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง  กำหนดกลุ่มคณะในการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่างลง อ่านที่นี่

  2. ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่างลง อ่านที่นี่

  3. ใบสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ใบสมัคร PDF  : ใบสมัคร WORD

  4. ข้อมูลและคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำแทนตำแหน่งที่ว่างลง ดาว์นโหลดแบบ PDFดาว์นโหลดแบบ WORD

  5. แบบคำร้องขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง/ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ดาว์นโหลดแบบ PDFดาว์นโหลดแบบ WORD

  6. บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่างลง อ่านที่นี่

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme