ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

  1. กำหนดการเลือกตั้ง
  2. การรับสมัครและการเลือกตั้ง
  3. กำหนดหน่วยเลือกตั้งและรายชื่อส่วนราชการประจำหน่วยเลือกตั้ง
  4. รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
  5. รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งที่ 1 พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ และบพิตรพิมุข มหาเมฆ
  6. รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งที่ 2 พื้นที่พระนครใต้

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

  1. ใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
  2. แบบคำร้องขอเพิ่ม / ถอนชื่อในบัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme