ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามข้อมูลของลูกจ้างประจำส่วนราชการ

กองบริหารงานบุคคล ขอความร่วมมือให้หน่วยงานแจ้งให้ลูกจ้างประจำตอบแบบสอบถามข้อมูลลูกจ้างประจำส่วนราชการ เพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบการขอรับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลหลังเกษียณอายุราชการ รายละเอียด คลิกที่นี่

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme