ขอให้หน่วยงานเสนอรายชื่อผู้แทนสมาชิกเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ด้วยคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ตามระเบียบสวัสดิการฯ กองบริหารงานบุคคล จึงขอให้หน่วยงานเสนอรายชื่อผู้แทนสมาชิกเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย รายละเอียด คลิกที่นี่

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ติดต่อ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme