การใช้จ่ายเงินอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณ

ด้วย กระทรวงการคลังได้พิจารณาวินิจฉัย กรณีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศริวิชัย ไม่เห็นด้วยกับข้อตรวจพบที่ 2 ของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา เรื่อง การใช้จ่ายเงินอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณ รายละเอียด คลิกที่นี่

Scroll to Top