กำหนดการสอบพนักงานมหาวิทยาลัยครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 – 22 กันยายน 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง กำหนดการสอบ ครั้งที่ 2 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่งและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

Scroll to Top