ขอความร่วมมือเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาคัดเลือกผู้สูงอายุเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมเพื่อเป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความร่วมมือจากหน่วยงานเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาคัดเลือกผู้สูงอายุเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมเพื่อเป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 รายละเอียด คลิกที่นี่

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ติดต่อ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme