บุคลากรเกษียณ ประจำปี 2566

กองบริหารงานบุคคล ขอส่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเกี่ยวกับบุคลากรเกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๖ ดังนี้
๑. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุราชการ จำนวน ๑๙ ราย

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  เรื่อง ลูกจ้างประจำพ้นจากงานเนื่องจากเกษียณอายุราชการ จำนวน ๕ ราย

๓. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  เรื่อง พนักงานมหาวิทยาลัยพ้นจากราชการเนื่องจากอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ จำนวน ๒ ราย

๔. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  เรื่อง พนักงานเงินรายได้สิ้นสุดสัญญาจ้างเนื่องจากอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ จำนวน ๓ ราย


ดาว์นโหลดรายชื่อและประกาศได้ ที่นี่		
		
			
Scroll to Top