การให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งของผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี

กองบริหารงานบุคคล ขอประชาสัมพันธ์ หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0209.4/ว7610 ลงวันที่ 12 มกราคม 2566 เรื่อง การให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งของผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี รายละเอียด คลิกที่นี่

Scroll to Top