เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ ๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่งและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งวิชาการ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ได้ประกาศรายละเอียดกำหนดการและสถานที่ในการคัดเลือก ตำแหน่งที่ ๒๗ และ ๒๘ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ไปแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่งและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งที่ ๒๗ และ ๒๘ สังกัดคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ดังนี้

Scroll to Top