ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจำหน่วยเลือกตั้งที่ ๑ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ และพื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ และหน่วยเลือกตั้งที่ ๒ พื้นที่พระนครใต้ ดังบัญชีรายชื่อท้ายประกาศนี้

การทักท้วงและขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้กระทำต่อคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน ห้าวันทำการ นับแต่วันประกาศรายชื่อ ทั้งนี้ การวินิจฉัยของคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งให้ถือเป็นที่สุด

Scroll to Top