แบบฟอร์มงานสวัสดิการ

หมวด ๑ ข้อควรทราบ

 Flowchart ขั้นตอนการขอรับสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพและเป็นเจ้าภาพงานศพ

 ขั้นตอนการยื่นเรื่อง ขอรับสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพและเป็นเจ้าภาพงานศพ

หมวด ๒ การช่วยเหลือค่าทำศพ

 แบบฟอร์มการขอรับสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพและเป็นเจ้าภาพงานศพ

 แบบฟอร์มการขอรับสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพและเป็นเจ้าภาพงานศพ (สำหรับบุคคลที่มีคุณูปการ)

หมวด ๓ การกู้เงินและที่อยู่อาศัย

 แบบคำขอหนังสือรับรองเงินเดือนเพื่อขอกู้เงินกับธนาคารออมสิน

 แบบคำร้องขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิ ธอส.

หมวด ๔ สินเชื่อธนาคารอิสลาม

 โครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ใบสมัครสินเชือธนาคารอิสลาม

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme