การขอรับบำเหน็จบำนาญ

  แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย

  แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดข้าราชการ

  แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย

  กฎกระทรวง กำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ. ๒๕๖๒

  ขอหารือการขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและยังเป็นสมาชิก กบข. ต่อ ซึ่งเกษียณอายุและได้รับอนุมัติให้อยู่ปฏิบัติงานต่อ

  รู้ไว้ใช่ว่า พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ใครได้ประโยชน์ (ตอนที่ 1 – 2)

  การจ่ายบำเหน็จดำรงชีพ

  เหตุและสิทธิในการขอรับเงินคืนกรณีต่างๆ

  รายชื่อบุคลากรเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

  รายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

  รายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561

  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญ

  คู่มือการยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing)

  การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญทางอิเล็กทรอนิกส์

  สิทธิประโยชน์หลังเกษียณ

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme