รายชื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563

ลำดับชื่อ- นามสกุลประเภทสังกัดขอชั้น
1นายกังวาล นาคศุภรังษีข้าราชการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมประถมาภรณ์มงกุฎไทย
2นายชัยมิตร แสวงมงคลข้าราชการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประถมาภรณ์มงกุฎไทย
3นายณัฐชัย สงวนทรัพย์ข้าราชการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประถมาภรณ์มงกุฎไทย
4นายยศกร สายมั่นข้าราชการกองบริหารงานบุคคลประถมาภรณ์มงกุฎไทย
5นางสาวกิ่งแก้ว เอี่ยมแฉล้มข้าราชการคณะบริหารธุรกิจประถมาภรณ์มงกุฎไทย
6นางสาวเตือนใจ แดงศรีข้าราชการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประถมาภรณ์มงกุฎไทย
7นางปิติพร จูปรางข้าราชการคณะบริหารธุรกิจประถมาภรณ์มงกุฎไทย
8นางสาวอัจฉรา ลิ้มวงษ์ทองข้าราชการคณะบริหารธุรกิจประถมาภรณ์มงกุฎไทย
9นายเทพรัตน์ ลีลาสัตตรัตน์กุลข้าราชการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
10นายสมศักดิ์ บุตรสาครข้าราชการคณะบริหารธุรกิจทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
11นางญาณิศา ศุภกิตติกาข้าราชการกองบริหารงานบุคคลทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
12นางสาวศิรินาถ บูรณพงษ์ข้าราชการคณะบริหารธุรกิจทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
13นางสาริศา ชัยสงค์ข้าราชการกองคลังทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
14นายกมล ทาใบยาพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ตริตราภรณ์มงกุฎไทย
15นายณัฐวิทย์ คงศรีชายพนักงานมหาวิทยาลัยคณะศิลปศาสตร์ตริตราภรณ์มงกุฎไทย
16นายนรินทร์ จีระนันตสินพนักงานมหาวิทยาลัยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมตริตราภรณ์มงกุฎไทย
17นางสาวธัญญา ภาคภูมิพนักงานมหาวิทยาลัยคณะศิลปศาสตร์ตริตราภรณ์มงกุฎไทย
18นางสาวนิพาภรณ์ แสงสว่างพนักงานมหาวิทยาลัยคณะศิลปศาสตร์ตริตราภรณ์มงกุฎไทย
19นางสาวลลิตา ปานแก้วพนักงานมหาวิทยาลัยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ตริตราภรณ์มงกุฎไทย
20นางสาววาสนา ด้วงเหมือนพนักงานมหาวิทยาลัยคณะบริหารธุรกิจตริตราภรณ์มงกุฎไทย
21นางวิไลลักษณ์ บินดาร์พนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตริตราภรณ์มงกุฎไทย
22นางสาวสวรักษ์ จันทรเทพธิมากุลพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตริตราภรณ์มงกุฎไทย
23นางสาวหทัยวรรณ วิชัยดิษฐพนักงานมหาวิทยาลัยคณะบริหารธุรกิจตริตราภรณ์มงกุฎไทย
24นายกฤษณ์ สงวนพวกพนักงานมหาวิทยาลัยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
25นายจตุพล กิจทวีพนักงานมหาวิทยาลัยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
26นายจักรพันธ์ รูปงามพนักงานมหาวิทยาลัยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
27นายเจษฎา แพรกนันเธอพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิศวกรรมศาสตร์จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
28นายชานนท์ สาระสุขพนักงานมหาวิทยาลัยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
29นายดุสิต สิงห์พรหมมาศพนักงานมหาวิทยาลัยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
30นายทัพพสาร ใจแก้วพนักงานมหาวิทยาลัยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
31นายธนกฤต แก้วพิลารมย์พนักงานมหาวิทยาลัยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
32นายธนวัฒน์ เรืองเทพรัชต์พนักงานมหาวิทยาลัยคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
33นายนคร ล้วนมงคลลูกจ้างประจำกองกลางจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
34นายนิซุฟยาน นิมะมิงพนักงานมหาวิทยาลัยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
35ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ จิยะพานิชกุลพนักงานมหาวิทยาลัยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
36นายภานุพงศ์ นิลตะโกพนักงานมหาวิทยาลัยคณะบริหารธุรกิจจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
37นายรัตนศักดิ์ หงษ์ทองพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิศวกรรมศาสตร์จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
38นายวัสสกร มณีนิลพนักงานมหาวิทยาลัยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
39นายอธิยุต ทัตตมนัสพนักงานมหาวิทยาลัยคณะบริหารธุรกิจจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
40นางสาวกฤษชนก ศุขเกษมพนักงานมหาวิทยาลัยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
41นางสาวชนิดา ป้อมเสนพนักงานมหาวิทยาลัยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
42นางสาวณัฐฐพร สุบรรณมณีพนักงานมหาวิทยาลัยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
43นางสาวธัชชาจรีย์ มาลาพนักงานมหาวิทยาลัยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
44นางสาวนริศรา อู่ไทยพนักงานมหาวิทยาลัยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
45นางสาวประภาพร ร้อยพรมมาพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
46นางสาวพัชรพร เวียงวีระชาติพนักงานมหาวิทยาลัยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
47นางสาวภัทรภร ภควีระชาติพนักงานมหาวิทยาลัยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
48นางภัทริณี ไวท์พนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
49นางสาววรรณีย์ พรมนนท์พนักงานมหาวิทยาลัยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
50นางสาวศศธร สิงขรอาจพนักงานมหาวิทยาลัยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
51นางสาวสุพิชฌาย์ ทวีธนวิริยาพนักงานมหาวิทยาลัยคณะศิลปศาสตร์จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
52นางสุรีย์รัตน์ เอมพรหมพนักงานมหาวิทยาลัยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
53นางสาวอรัญญา อำไพจิตร์พนักงานมหาวิทยาลัยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
54นายคำพอง ภวภูตานนท์ลูกจ้างประจำกองกลางเบญจมาภรณ์ช้างเผือก
55นายจำนงค์ บิลรัมย์ลูกจ้างประจำกองกลางเบญจมาภรณ์ช้างเผือก
56นายณัฐวุฒิ บุญสุวงศ์พนักงานราชการคณะศิลปศาสตร์เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
57นายธานี วรชินาลูกจ้างประจำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
58นายประดิษฐ์ สาธิสัตย์ลูกจ้างประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
59นายประทีป เกตุศิริลูกจ้างประจำคณะบริหารธุรกิจเบญจมาภรณ์ช้างเผือก
60นายประพันธ์ศักดิ์ ยมรัตน์ลูกจ้างประจำกองกลางเบญจมาภรณ์ช้างเผือก
61นายเพียรศักดิ์ พิศเพ็งลูกจ้างประจำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
62นายไพรัช แก้วศรีงามลูกจ้างประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเบญจมาภรณ์ช้างเผือก
63นายมงคล โพธิ์มณีลูกจ้างประจำกองกลางเบญจมาภรณ์ช้างเผือก
64นายมงคล พันธ์เขียวลูกจ้างประจำคณะศิลปศาสตร์เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
65นายสมจิต ไชยศรีษะลูกจ้างประจำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
66นายสมเจตน์ ผะอบทองลูกจ้างประจำคณะบริหารธุรกิจเบญจมาภรณ์ช้างเผือก
67นายสมชาติ หอมหงษ์ลูกจ้างประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเบญจมาภรณ์ช้างเผือก
68นายสมพงษ์ สาลีลูกจ้างประจำคณะบริหารธุรกิจเบญจมาภรณ์ช้างเผือก
69นายสมหวัง โพธิ์ทองลูกจ้างประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเบญจมาภรณ์ช้างเผือก
70นายสมัคร อยู่ลองพนักงานมหาวิทยาลัยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเบญจมาภรณ์ช้างเผือก
71นายสำเภา สาลีลูกจ้างประจำคณะศิลปศาสตร์เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
72นายอำนวย พุดเทศลูกจ้างประจำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
73นางกนกวรรณ กลิ่นสาลีลูกจ้างประจำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
74นางสาวกนกวรรณ วอนเพียรพนักงานมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยและพัฒนาเบญจมาภรณ์ช้างเผือก
75นางสาวกรรณิการ์ ชัญญชาติพนักงานมหาวิทยาลัยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเบญจมาภรณ์ช้างเผือก
76นางสาวกัลยา เฉลิมวัฒนชัยพนักงานมหาวิทยาลัยคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอเบญจมาภรณ์ช้างเผือก
77นางสาวเกตุวดี อุเทนพนักงานมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยและพัฒนาเบญจมาภรณ์ช้างเผือก
78นางจันทนา สังข์อู๋ลูกจ้างประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาเบญจมาภรณ์ช้างเผือก
79นางจำปา เสนคุณลูกจ้างประจำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
80นางสาวจิตติมา แคล้วภัยพนักงานมหาวิทยาลัยกองกลางเบญจมาภรณ์ช้างเผือก
81นางสาวตุลยดา มีเนตรทิพย์พนักงานมหาวิทยาลัยศูนย์ประชาสัมพันธ์เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
82นางสาวทิพวรรณ จำปาเงินพนักงานมหาวิทยาลัยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเบญจมาภรณ์ช้างเผือก
83นางนวลจันทร์ ผะอบทองพนักงานมหาวิทยาลัยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเบญจมาภรณ์ช้างเผือก
84นางสาวนันทนา โตปฐมวงศ์พนักงานราชการกองคลังเบญจมาภรณ์ช้างเผือก
85นางนุจจรินทร์ ราษฎร์ดุษดีลูกจ้างประจำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
86นางประมวล ยิ้มเรืองลูกจ้างประจำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
87นางสาวพเยาว์ เจียมตัวลูกจ้างประจำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
88นางสาวพัชรินทร์ อุษาวิโรจน์พนักงานราชการกองคลังเบญจมาภรณ์ช้างเผือก
89นางสาวพิชญนันท์ ศักดาพิพัฒน์กุลพนักงานมหาวิทยาลัยกองคลังเบญจมาภรณ์ช้างเผือก
90นางมณเฑียร เนียมสุขลูกจ้างประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเบญจมาภรณ์ช้างเผือก
91นางยุพิน แก้วศรีงามลูกจ้างประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเบญจมาภรณ์ช้างเผือก
92นางเยาวลักษณ์ ไชยปัญหาลูกจ้างประจำคณะศิลปศาสตร์เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
93นางสาววรัตมา เอียดทองพนักงานมหาวิทยาลัยกองนโยบายและแผนเบญจมาภรณ์ช้างเผือก
94นางศรัญญา มะวงศ์พนักงานมหาวิทยาลัยกองคลังเบญจมาภรณ์ช้างเผือก
95นางสาวศิรประภา ฉิมอยู่พนักงานมหาวิทยาลัยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเบญจมาภรณ์ช้างเผือก
96นางเสนอ กลิ่นบุญฟุ้งลูกจ้างประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
97นางอุบล สวนสุขเกษมลูกจ้างประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
98นายลภน ทองเกตุพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
99นางสาวนวพร เรี่ยวแรงพนักงานมหาวิทยาลัยกองพัฒนานักศึกษาเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
100นางสาวพรนภา ด่านไทยวัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยกองนโยบายและแผนเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
101นางสาวรสสุคนธ์ ไชยนิคมพนักงานมหาวิทยาลัยคณะศิลปศาสตร์เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
102นางสาววรนุช ใยประดิษฐ์พนักงานมหาวิทยาลัยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
103นางสาววิจิตรา ศรีพุทธาพนักงานมหาวิทยาลัยกองคลังเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
104นางสาวศุภลักษณ์ ชื่นชมพนักงานมหาวิทยาลัยงานอนุรักษ์พลังงานเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
105นายเกียรติศักดิ์    แซ่โค้วข้าราชการคณะศิลปศาสตร์เหรียญจักรพรรดิมาลา
106นายบุญช่วย เจริญผลข้าราชการคณะวิศวกรรมศาสตร์เหรียญจักรพรรดิมาลา
107นายปฏิพากย์ ปุ่นอุดมข้าราชการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเหรียญจักรพรรดิมาลา
108นายไพบูลย์ หาญมนต์ข้าราชการคณะวิศวกรรมศาสตร์เหรียญจักรพรรดิมาลา
109นายวรพงษ์ คุณเดชอมรข้าราชการคณะบริหารธุรกิจเหรียญจักรพรรดิมาลา
110นายวิชาญ ช่วยพันธ์ข้าราชการคณะวิศวกรรมศาสตร์เหรียญจักรพรรดิมาลา
111นายวุฒิวัฒน์    คงรัตนประเสริฐข้าราชการคณะวิศวกรรมศาสตร์เหรียญจักรพรรดิมาลา
112นายสมชาย ดิษฐาภรณ์ข้าราชการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเหรียญจักรพรรดิมาลา
113นายสว่าง ฉันทวิทย์ข้าราชการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเหรียญจักรพรรดิมาลา
114นายสุพจน์ สระทองหลางข้าราชการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเหรียญจักรพรรดิมาลา
115นายสุริยา สงค์อินทร์ข้าราชการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเหรียญจักรพรรดิมาลา
116นายสูนฤต เงินส่งเสริมข้าราชการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเหรียญจักรพรรดิมาลา
117นายอนันต์ โสภิณข้าราชการคณะวิศวกรรมศาสตร์เหรียญจักรพรรดิมาลา
118นางสาวจินตนา พลศรีข้าราชการคณะบริหารธุรกิจเหรียญจักรพรรดิมาลา
119นางณัฐภัส    จีรสันติ์พิชย์ข้าราชการคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอเหรียญจักรพรรดิมาลา
120นางนุชริน ทองพูลข้าราชการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเหรียญจักรพรรดิมาลา
121นางภัทรานิษฐ์    สิทธินพพันธ์ข้าราชการคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอเหรียญจักรพรรดิมาลา
122นางรุ่งทิพย์ โคบาลข้าราชการคณะบริหารธุรกิจเหรียญจักรพรรดิมาลา
123นางวรัศมน เชื้อฟักข้าราชการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเหรียญจักรพรรดิมาลา
124นางสาวสุกัณยา    กิตติคุณงามข้าราชการคณะบริหารธุรกิจเหรียญจักรพรรดิมาลา
125นางสาวโสมวดี ฤทธิโชติข้าราชการคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอเหรียญจักรพรรดิมาลา
126นางอภิมณีณ์    ปวรัชพิสิษฐ์ข้าราชการคณะบริหารธุรกิจเหรียญจักรพรรดิมาลา
กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme