งานพัฒนาบุคคล

นางญาณิศา ศุภกิตติกา
ตำแหน่ง บุคลากร ชำนาญการ

หัวหน้างานพัฒนาบุคคล

หมายเลขติดต่อภายใน 7023

 


ว่าที่ร้อยตรีหญิงนฤมล แก้วซิ้ม
ตำแหน่ง บุคลากร ปฏิบัติการ

หมายเลขติดต่อภายใน 7023

 


นางสาวกาญจน์วรินทร์ นพชัยยา
ตำแหน่ง บุคลากร ปฏิบัติการ

หมายเลขติดต่อภายใน 7122

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ติดต่อ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme