งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

นางสาวภัทรพร คัมภีรปกรณ์
ตำแหน่ง บุคลากร ปฏิบัติการ

หัวหน้างานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

หมายเลขติดต่อภายใน 7021

 


นางสาววรุณยุพา ปัญญาเรียบ
ตำแหน่ง บุคลากร

หมายเลขติดต่อภายใน 7123

 


ว่าที่ร้อยตรีทศพล นาคจรุง
ตำแหน่ง บุคลากร ปฏิบัติการ

หมายเลขติดต่อภายใน 2116

 


นายวิรชาติ มัสอูดี
ตำแหน่ง บุคลากร

หมายเลขติดต่อภายใน 2116

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ติดต่อ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme