งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวดาวเรือง  ต๊กควรเฮง
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ

หมายเลขติดต่อภายใน 2116

 


นายชนัลชัย ชนะไชย
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

หมายเลขติดต่อภายใน 2116

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ติดต่อ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme