กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อาคาร 36 ชั้น 4 ปีกซ้าย

เลขที่ 2  ถนนนางลิ้นจี่  แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพฯ  10120

ติดต่อ 02-287-9600 ต่อ 1421  โทรสาร 02-287-9687

Email : personneldocument@mail.rmutk.ac.th

Facebook : https://www.facebook.com/personnelRMUTK

Twitter : https://twitter.com/personnel_rmutk

Scroll to Top