งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวธัญวรรณ เกตุศิริ
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ส4
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

หมายเลขติดต่อภายใน 7121

——————————————————————————————————————–

นายชนัลชัย ชนะไชย
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หมายเลขติดต่อภายใน 2116

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme