งานวินัยและนิติการ

นายยศกร สายมั่น
ตำแหน่ง นิติกร ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานวินัยและนิติการ

หมายเลขติดต่อภายใน 9686


นางสาววิจิตรา พีรฉัตรวุฒิกุล
ตำแหน่ง นิติกร ปฏิบัติการ

หมายเลขติดต่อภายใน 7041


นางสาวปวีณา แจ้งสกุล
ตำแหน่ง นิติกร ปฏิบัติการ

หมายเลขติดต่อภายใน 7124


นายวงศ์วริศ เตชะประจักษ์จิตต์
ตำแหน่ง นิติกร ปฏิบัติการ

หมายเลขติดต่อภายใน 7041

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme