งานวินัยและนิติการ

นายยศกร สายมั่น
ตำแหน่ง นิติกร ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานวินัยและนิติการ

หมายเลขติดต่อภายใน 9686
นางสาววิจิตรา ทวิภูมิพงษ์
ตำแหน่ง นิติกร ปฏิบัติการ

หมายเลขติดต่อภายใน 7041


นางสาวปวีณา แจ้งสกุล
ตำแหน่ง นิติกร ปฏิบัติการ

หมายเลขติดต่อภายใน 7124

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme