งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

นางสาวอารี บุญช่วยส่ง
ตำแหน่ง บุคลากร ปฏิบัติการ
หัวหน้างานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

หมายเลขติดต่อภายใน 7031


นางสาวปราณปรียา ปิ่นโต
ตำแหน่ง บุคลากร ปฏิบัติการ

หมายเลขติดต่อภายใน 7031


นางสาวสุฑารัตน์ นิ่มละออ
ตำแหน่ง บุคลากร ปฏิบัติการ

หมายเลขติดต่อภายใน 7030


นายปุณณกัณฑ์ สะสม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

หมายเลขติดต่อภายใน 2116


นายวิทวัช น้อมบุญส่งศรี
ตำแหน่ง บุคลากร ปฏิบัติการ

หมายเลขติดต่อภายใน 2116

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme