แบบฟอร์มงานทะเบียนประวัติฯ

หมวด ๑ ข้อควรทราบ

  ประเภทการลาต่างๆ

  ขั้นตอนการทำหนังสือรับรอง

หมวด ๒ หนังสือรับรอง

  แบบคำร้องขอหนังสือรับรองบุคลากรทุกประเภทที่ยังปฏิบัติงานอยู่

  แบบคำร้องขอหนังสือรับรองข้าราชการบำนาญ

หมวด ๓ บัตรประจำตัว

  คำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ

  คำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการบำนาญ

  คำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย

  คำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานราชการ

  คำขอมีบัตรประจำตัวลูกจ้างประจำ

  คำขอมีบัตรประจำตัวลูกจ้างประจำบำเหน็จรายเดือน

  คำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเงินรายได้

  คำขอมีบัตรประจำตัวลูกจ้างชั่วคราว

หมวด ๔ เปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ

  แบบคำขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ/ชื่อตัว/ชื่อสกุล

หมวด ๕ เพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติ

  แบบฟอร์มประกอบการพิจารณาคุณวุฒิต่างประเทศ

  แบบฟอร์มการยินยอมให้ตรวจสอบวุฒิต่างประเทศ

หมวด ๖ หนังสือแสดงเจตนาผู้รับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วย

  แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย

  หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด

  หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ

  หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย (ลูกจ้างประจำ)

หมวด ๗ แบบฟอร์มการขอรับบำเหน็จบำนาญ

  การขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จดำรงชีพ หรือเงินทดแทนข้าราชการวิสามัญออกจากราชการ (5300)

  แบบหนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ (สรจ. 3)

  แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับผู้รับเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญปกติ (สรจ. 1)

  แบบขอรับเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กรณีสมาชิกเป็นผู้ขอรับเงิน)

  แบบขอรับเงินคืนจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กรณีสมาชิกถึงแต่ความตาย)

  แบบขอรับบำเหน็จปกติ บำเหน็จรายเดือน บำเหน็จพิเศษ และหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้าง (5313)

  แบบคำขอรับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กสจ.)

  แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้แจ้งความประสงค์ให้กองทุนบริหารต่อหรือขอทยอยรับเงิน

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme