แบบฟอร์มงานพัฒนาบุคคล

  การจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 

หมวด ๑ ข้อควรทราบ

 ขั้นตอนการบรรจุนักเรียนทุน

 ตัวอย่างการเขียน สัญญาต่างประเทศ ทุนประเภท 1 และ 2 พนักงานมหาวิทยาลัย

 ตัวอย่างการเขียน สัญญาฝึกอบรม ต่างประเทศ ข้าราชการ

 ตัวอย่างสัญญารับทุนฝึกอบรมต่างประเทศ (สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย)

 

หมวด ๒ ศึกษาต่อ ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย

 แบบกรอกข้อมูลรายชื่อผู้ขออยู่ในแผนพัฒนาบุคลากร ด้านการศึกษาต่อ (สายวิชาการ) ปีการศึกษา ๒๕๕๙

 แบบกรอกข้อมูลรายชื่อผู้ขออยู่ในแผนพัฒนาบุคลากร ด้านการศึกษาต่อ (สายสนับสนุน) ปีการศึกษา ๒๕๕๙

 แบบกรอกข้อมูลการเดินทางไปต่างประเทศของบุคลากร ปีการศึกษา ๒๕๕๓ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔)

 แบบกรอกข้อมูลรายชื่อผู้ขอลาศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (สายวิชาการ)

 แบบกรอกข้อมูลรายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนขอศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

 Verification Request for Scholars

 สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ

 สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ

 แบบรายงานผลการศึกษา (สายวิชาการ)

 แบบรายงานผลการศึกษา (สายสนับสนุน)

 แบบขอขยายเวลาศึกษาต่อ และรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ

 สัญญารับทุนฝึกอบรมต่างประเทศ (สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย)

 

หมวด ๓ รายงานผลการฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา

 รายงานการฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา (เอกสารหมายเลข 1)

 แบบติดตามผลการรายงานฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา (เอกสารหมายเลข 2)

 

 

 

 

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme