• Link: https://personnel.rmutk.ac.th/
 • รายละเอียด: กล่องข้อความถาม-ตอบ เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://www.rmutk.ac.th/ > คณะ/หน่วยงาน > กองบริหารงานบุคคล https://www.personnel.rmutk.ac.th ช่องทางสอบถามข้อมูลหรือข้อสงสัยสามารถถามตอบจากช่อง chat ในหน้าเว็บเป็นมุมล่างขวามือสุด แชทกับเพจของกองบริหารงานบุคคลมีบุคลากรคอยตอบข้อสงสัย โดยที่สามารถกรอกข้อมูลและกดส่งได้ (send)
 • Link: https://personnel.rmutk.ac.th/?page_id=524
 • รายละเอียด: เข้าหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://www.rmutk.ac.th/ >คณะ/หน่วยงาน >กองบริหารงานบุคคล https://www.personnel.rmutk.ac.th >เกี่ยวกับ กบ. > แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร > แผนพัฒนาบุคลากร > เลือกแบบรายงานผลการดำเนินโครงการรายเดือน เปิดอ่าน
 • Link: https://personnel.rmutk.ac.th/wp-content/uploads/2024/03/สรุปรายงานสถิติการให้บริการ.pdf
 • รายละเอียด: สถิติการใช้บริการประกอบด้วยสถิติการขอหนังสือรับรองการทำงาน สถิติการบริการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สถิติการบริการข้อมูลทุนการศึกษา สถิติการบริการให้คำปรึกษาผลงานทางวิชาการ โดยเข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://www.rmutk.ac.th/ >คณะ/หน่วยงาน >กองบริหารงานบุคคล https://www.personnel.rmutk.ac.th >ระบบสารสนเทศ > สถิติการให้บริการ เลือกชื่อไฟล์ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 กดเปิดอ่าน
 • เอกสารแนบ
 • Link: https://personnel.rmutk.ac.th/?page_id=241
 • รายละเอียด: เข้าหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://www.rmutk.ac.th/ >คณะ/หน่วยงาน >กองบริหารงานบุคคล https://www.personnel.rmutk.ac.th > เครื่องราชฯ > เลื่อนลงมาด้านล่างเว็บไซต์จะพบระบบตรวจสอบเครื่องราชฯ รายบุคคล สามารถใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก แล้วกด Search
 • Link: https://personnel.rmutk.ac.th/?page_id=524
 • รายละเอียด: เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://www.rmutk.ac.th/ > คณะ/หน่วยงาน > กองบริหารงานบุคคล https://www.personnel.rmutk.ac.th > เกี่ยวกับ กบ. > แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร > แผนพัฒนาบุคลากร > เลือกชื่อไฟล์ แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี ( พ.ศ.2566 – 2570) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กดเปิดอ่าน 
 • เอกสารแนบ
 • Link: https://personnel.rmutk.ac.th/?page_id=524
 • รายละเอียด: เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://www.rmutk.ac.th > คณะ /หน่วยงาน > กองบริหารงานบุคคล https://www.personnel.rmutk.ac.th >เกี่ยวกับ กบ. > แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร > รายงานผลกรบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล > เลือกชื่อไฟล์ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2566 กดเปิดอ่าน 
 • เอกสารแนบ
  •  
 • Link: https://personnel.rmutk.ac.th/
 • รายละเอียด: เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.rmutk.ac.th/ เลือกเมนู คณะ/หน่วยงาน เลือกเมนูกองบริหารงานบุคคล https://www.personnel.rmutk.ac.th > จะเจอแบนเนอร์ป้ายประกาศ No Gift Policy
 • Link: https://personnel.rmutk.ac.th/?p=9394
 • รายละเอียด: สามารถเข้าผ่านเว็บไซต์มหาวิททยาลัยได้ที่ www.rmutk.ac.th > คณะ/หน่วยงาน > กองบริหารงานบุคคล https://www.personnel.rmutk.ac.th > เลื่อนลงมากลางหน้าเว็บไซต์จะเจอหัวข้อข่าวสารหน่วยงาน > หัวข้อ HR Story > กดดู จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
 • เอกสารแนบ
Scroll to Top