แบบฟอร์มงานสรรหาและอัตรากำลัง

หมวด ๑ ใบสมัครงาน

 ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

 ใบสมัครพนักงานราชการ

 ใบสมัครพนักงานเงินรายได้

 ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว

หมวด ๒ ใบลาออก

  แบบใบลาออกจากราชการ (ข้าราชการ)

  แบบใบลาออกจากราชการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)

  แบบใบลาออกจากราชการ (พนักงานราชการ)

  แบบใบลาออกจากราชการ (พนักงานเงินรายได้)

  แบบใบลาออกจากราชการ (ลูกจ้างประจำ)

  แบบใบลาออกจากราชการ (ลูกจ้างชั่วคราว)

หมวด ๓ สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

  สัญญาทดลองงานพนักงานมหาวิทยาลัย (doc file | pdf file)

  สัญญาจ้างทำงานพนักงานมหาวิทยาลัย (doc file | pdf file)

  สัญญาจ้างทำงานพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (doc file | pdf file)

ภาคผนวก หมายเลข 1-2 แบบประเมินการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (ทดลองงาน)

ภาคผนวก หมายเลข 3-4 แบบประเมินการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ภาคผนวก หมายเลข 5-6 แบบประเมินการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (ทดลองงาน)

 ภาคผนวก หมายเลข 7-8 แบบประเมินการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

ตัวอย่าง

 ตัวอย่าง ภาคผนวก หมายเลข 1-2 แบบประเมินการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (ทดลองงาน)

ตัวอย่าง ภาคผนวก หมายเลข 3-4 แบบประเมินการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ตัวอย่าง ภาคผนวก หมายเลข 5-6 แบบประเมินการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (ทดลองงาน)

ตัวอย่าง ภาคผนวก หมายเลข 7-8 แบบประเมินการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

หมวด ๔ การตรวจสอบหนี้สินทางราชการ

  รายงานการรับส่งทรัพย์สินราชการ (แบบ กบ.1)

  การตรวจสอบหนี้สินของทางราชการ (แบบ กบ.2)

  การตรวจสอบหนี้สินของทางราชการ (แบบ กบ.3)

  การตรวจสอบหนี้สินของทางราชการ (แบบ กบ.4)

  การตรวจสอบหนี้สินของทางราชการ (แบบ กบ.5)

  การตรวจสอบหนี้สินของทางราชการ (แบบ กบ.6)

หมวด ๕ การปรับคุณวุฒิและประสบการณ์

 แบบขอปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย

 แบบการขอกำหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยตามคุณวุฒิและประสบการณ์

หมวด ๖ ตำแหน่งทางวิชาการ

 หนังสือรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์

 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลผลงานทางวิชาการ

 แบบประเมินผลการสอนเพื่อพิจารณากำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

หมวด ๗ การปรับสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ

 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ประเภทวิชาการ

 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ประเภททั่วไป

หมวด ๘ อัตรากำลัง

 แบบฟอร์มการขออัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

 แบบฟอร์มการขออัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

 รายละเอียดข้อมูลเพื่อดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ

หมวด ๙ การขอเปลี่ยนตำแหน่ง

 แบบเสนอขอเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

หมวด ๑๐ เอกสารประกอบการสอน

 รูปแบบเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประกอบการสอน (มคอ. 03)

หมวด ๑๑ การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น
 แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ

 แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ

 แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

 แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ในกรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme