เว็บไซต์แจ้งสถานะความคืบหน้าการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง ✓


ตำแหน่ง ชื่อ สาขา อนุสาขา ดำเนินการเสร็จเมื่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสุรเทพ แป้นเกิด เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) None 07-05-2024
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสราณีย์ สุทธิศรีปก ศึกษาศาสตร์ หรือ การศึกษา หรือ ครุศาสตร์(Education) None 03-05-2024
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวหทัยชนก โทสินธิติ ศึกษาศาสตร์ หรือ การศึกษา หรือ ครุศาสตร์(Education) None 03-05-2024
รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมเดช ภักดี ฟิสิกส์ (Physics) None 03-05-2024
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายเซาฟีร์ ดือราแม วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) None 03-05-2024
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาววาสนา ด้วงเหมือน ศึกษาศาสตร์ หรือ การศึกษา หรือ ครุศาสตร์(Education) None 03-05-2024
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวนพมาศ พูลเจริญศิลป์ คหกรรมศาสตร์ (Home Economics) None 11-04-2024
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวรัตนาภรณ์ ยวงสวัสดิ์ วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering) None 11-04-2024
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวนัฐนันท์ ทวีรัตน์ธนนท์ คหกรรมศาสตร์ (Home Economics) None 11-04-2024
รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติศาสตร์ กระบวน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (Food Sciences and Technology) None 11-04-2024
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายธนกฤต แก้วพิลารมย์ ประยุกต์ศิลป์ (Applied Arts) None 11-04-2024
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวกานต์สุดา ประกาศวุฒิสาร คหกรรมศาสตร์ (Home Economics) None 11-04-2024
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายปฏิภาณ จันทรวิชิต วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) None 11-04-2024
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวรชรัตน์ แย้มพวง คหกรรมศาสตร์ (Home Economics) None 11-04-2024
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาววรรณีย์ พรมนนท์ คหกรรมศาสตร์ (Home Economics) None 26-09-2023
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวรุ่งทิวา วงศ์ไพศาลฤทธิ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (Food Sciences and Technology) None 12-09-2023
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายชำนาญ น้อยพิทักษ์ วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) None 12-09-2023
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสุวัฒน์ กิจเจริญวัฒน์ วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering) None 12-09-2023
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวพัชรพร เวียงวีระชาติ คหกรรมศาสตร์ (Home Economics) None 12-09-2023
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวกฤษชนก ศุขเกษม คหกรรมศาสตร์ (Home Economics) None 12-09-2023
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ จิยะพานิชกุล วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering) None 12-09-2023
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาววรพร คำแป้น คหกรรมศาสตร์ (Home Economics) None 12-09-2023
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายอดิศร ศิริคำ วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering) None 12-09-2023
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางลัดดาวัลย์ สุขศาลา คหกรรมศาสตร์ (Home Economics) None 31-08-2023
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวชุติมา ภาคสัญไชย ฟิสิกส์ (Physics) None 31-08-2023
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายวินัย อวงพิพัฒน์ เคมีวิเคราะห์ (Analytical Chemistry) None 31-08-2023
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวชุติมา อุปถัมภ์ ฟิสิกส์ (Physics) None 31-08-2023
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสมชาย ดิษฐากรณ์ ออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์(Industrial Design) None 31-08-2023
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวฤทัยรัตน์ สุทธิสุวรรณ เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) None 03-08-2023
รองศาสตราจารย์ นายเจษฎา ก้อนแพง วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering) None 03-08-2023
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายวัสสกร มณีนิล คหกรรมศาสตร์ (Home Economics) None 03-08-2023
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวพุดกรอง พันธุ์อุโมงค์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (Food Sciences and Technology) None 03-08-2023
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายศุภวัฒน์ ชูวารี วิศวกรรมการผลิต (Production Engineering) None 03-08-2023
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวลลิตา ปานแก้ว คหกรรมศาสตร์ (Home Economics) None 03-08-2023
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรีสมชาย อุดร วิทยาการและเทคโนโลยีสิ่งทอ (Textile Sciences and Technology) None 03-08-2023
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสาโรช เจริญศักดิ์ ชีววิทยา (Biology) None 03-08-2023
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายจตุพล ขาวฟอง คณิตศาสตร์ None 03-08-2023
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาววิกานดา สุภาสนันท์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ (Applied Mathematics) None 03-05-2023
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวณภัทร ยศยิ่งยง คหกรรมศาสตร์ (Home Economics) None 03-05-2023
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางวันดี พูนพจน์มาศ วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) None 03-05-2023
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวปิยะรัตน์ พิพัฒน์ธาราสกุล ภาษาอังกฤษ (English Language) None 03-05-2023
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางเวธนี สิงติ คหกรรมศาสตร์ (Home Economics) None 03-05-2023
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวปาริฉัตร ปิติสุทธิ ศึกษาศาสตร์ หรือ การศึกษา หรือ ครุศาสตร์(Education) None 03-05-2023
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางจันทรรัตน์ ศิริวุฒิพงศ์ คหกรรมศาสตร์ (Home Economics) None 03-05-2023
รองศาสตราจารย์ นางสาวดารามาศ แก้วแดง คหกรรมศาสตร์ (Home Economics) None 07-03-2023
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายนิกร กรรณิกากลาง เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) None 06-10-2022
รองศาสตราจารย์ นางนิรมล วรสิษฐ เคมีอนินทรีย์ (Inorganic Chemistry) None 06-10-2022
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวอัญชลี อินคำปา วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering) None 06-10-2022
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสุวิมล เจียรธราวานิช วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering) None 06-10-2022
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายกฤษณ์ สงวนพวก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (Food Sciences and Technology) None 06-10-2022
รองศาสตราจารย์ นายธนัยรัตน์ มาต๊ะ วิศวกรรมโทรคมนาคมและการสื่อสาร (Telecommunication and Communication Engineering) None 23-06-2022
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายนรินทร์ จีระนันตสิน วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering) None 23-06-2022
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายดุสิต สิงห์พรหมมาศ วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering) None 23-06-2022
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวกาญจนา ลือพงษ์ วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering) None 23-06-2022
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสุรีย์รัตน์ เอมพรหม คหกรรมศาสตร์ (Home Economics) None 19-05-2022
รองศาสตราจารย์ นางดวงฤทัย ธำรงโชติ คหกรรมศาสตร์ (Home Economics) None 19-05-2022
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวณัฐฐพร สุบรรณมณี คหกรรมศาสตร์ (Home Economics) อาหารและโภชนาการ (Food and Nutrition) 19-05-2022
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายดิฐภัทร ตันประดิษฐ์ วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering) None 16-03-2022
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวภัทรภร ภควีระชาติ คหกรรมศาสตร์ (Home Economics) อาหารและโภชนาการ (Food and Nutrition) 16-03-2022
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายธนวิทย์ ลายิ้ม คหกรรมศาสตร์ (Home Economics) None 16-03-2022
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวชนัญชิดา ยุกติรัตน์ ออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์(Industrial Design) None 16-03-2022
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวนริศรา อู่ไทย คหกรรมศาสตร์ (Home Economics) อาหารและโภชนาการ (Food and Nutrition) 16-03-2022
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายกมลพงษ์ แจ่มกมล วิศวกรรมการผลิต (Production Engineering) None 10-03-2022
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายนภัสดล สิงหะตา วิศวกรรมมาตรวิทยา (Metrology Engineering) None 10-03-2022
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวอาทิตยา มีหนองหว้า เคมีอนินทรีย์ (Inorganic Chemistry) None 10-03-2022
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายชัยศักดิ์ คล้ายแดง คหกรรมศาสตร์ (Home Economics) อาหารและโภชนาการ (Food and Nutrition) 10-03-2022