ข่าวประชาสัมพันธ์กองบริหารงานบุคคล

วิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

กองบริหารงานบุคคล ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง วิธีการยื่นบัญ […]

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อแต่ง […]

ขอเชิญศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565

กองบริหารงานบุคคล ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง ขอเชิญศิษย์เก่า […]

ประชาสัมพันธ์ ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์การย้ายและตัดโอนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565

กองบริหารงานบุคคล ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง […]

ขอให้หน่วยงานเสนอรายชื่อผู้แทนสมาชิกเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง กรรมการ […]

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ติดต่อ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme