552959
IMG_4522
ระบบแจ้งความคืบหน้าสายวิชาการ
บุคลากรสนับสนุน
No Gift Policy (3)
previous arrow
next arrow

ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดกองกลาง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดกองกลาง รายละเอียด ดังนี้...

ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ สังกัดกองกลาง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ สังกัดกองกลาง รายละเอียด ดังนี้...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดกองกลาง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดกองกลาง รายละเอียด ดังนี้...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ สังกัดกองกลาง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ สังกัดกองกลาง รายละเอียด ดังนี้...

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองกลาง รายละเอียด ดังนี้...

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเทคนิค

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดกองกลาง จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด ดังนี้...

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ รายละเอียด ดังนี้...

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง ครั้งที่ 2 เพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง ครั้งที่ 2...

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รายละเอียด ดังนี้...

ซักซ้อมเกี่ยวกับการขออนุมัติจ่ายเงินประจำตำแหน่งให้กับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งออกจากราชการโดยคำสั่งลงโทษทางวินัยหรือคำสั่งให้ออกจากราชการ แล้วภายหลังได้รับคำสั่งให้กลับเข้ารับราชการ

กองบริหารงานบุคคล ขอประชาสัมพันธ์ หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0209.4/ว 2417 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ซักซ้อมเกี่ยวกับการขออนุมัติจ่ายเงินประจำตำแหน่งให้กับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งออกจากราชการโดยคำสั่งลงโทษทางวินัยหรือคำสั่งให้ออกจากราชการ แล้วภายหลังได้รับคำสั่งให้กลับเข้ารับราชการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้...

HR STORY

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวสุฑารัตน์  นิ่มละออ บุคลากร ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล จัดประชุมกองบริหารงานบุคคล ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคาร 36...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ กองบริหารงานบุคคล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาอาจารย์สู่ตำแหน่งทางวิชาการ”...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) เพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน” รุ่นที่ 1

รองศาสตราจารย์พิชัย จันทร์มณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริวัตร คัมภีรภาพพัฒน์ รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ...

โครงการงานเชิดชูเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๖

ละอองฟ้าลาจันทร์ : งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 2566https://drive.google.com/drive/folders/14TZMEPuCNpilWHjrrsGcsbtUX5HwuMzK?usp=sharing...

โครงการการยกร่างและปรับปรุงกฎระเบียบภายในหน่วยงาน

20 ธันวาคม 2565 กองบริหารงานบุคคล ได้จัดโครงการการยกร่างและปรับปรุงกฎระเบียบภายในหน่วยงาน ณ ห้อง R401 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ...

โครงการเตรียมความพร้อมอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

วันที่ 29 – 30 เมษายน 2566กองบริหารงานบุคคล ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้อง R401 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวา 2550...

สื่อสิ่งพิมพ์/เอกสารเผยแพร่

ละอองฟ้าลาจันทร์ 2566

ที่ระลึกเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปีที่ 18 ฉบับที่ 77 เมษายน - มิถุนายน 2566

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปีที่ 18 ฉบับที่ 76 มกราคม - มีนาคม 2566

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เรื่อง แนวทางการเขียนแบบประเมินค่างานเพื่อขอกำหนดกรอบระดับตำแหน่ง

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เรื่อง การนำ Google Calendar มาใช้บริหารจัดการเวลา และกิจกรรมให้กับบุคลากรภายในองค์กร

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เรื่อง การยื่นขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย

ลิงก์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงาน ก.พ.
CHULA MOOC
CMU MOOC
Thai MOOC
OCSC Learning Portal ศูนย์การเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการ
Skillane
Udemy
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานประกันสังคม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
มทร.กรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Rajamangala University of Technology Thanyaburi
มทร.ธัญบุรี
มทร.อีสาน
มทร.ล้านนา
มทร.พระนคร
มทร.รัตนโกสินทร์
มทร.ศรีวิชัย
มทร.สุวรรณภูมิ
มทร.ตะวันออก
Scroll to Top