พนักงานมหาวิทยาลัย

หนังสือเวียน อว

การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย

หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา

เกณฑ์คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ

สัญญาจ้าง และการต่อสัญญาจ้าง

การลาออก

การพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

การเปลี่ยนตำแหน่ง การเพิ่มวุฒิ และการปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย

การลาของพนักงานมหาวิทยาลัย

การเทียบประสบการณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัย

การเทียบตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย

เครื่องแบบและการแต่งกายพนักงานมหาวิทยาลัย

บัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย

เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน

เงินประจำตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย

กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ติดต่อ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme