พนักงานมหาวิทยาลัย

หนังสือเวียน อว

  การซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี กรณีค่าใช้จ่ายสำหรับการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 

การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อบังคับ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓

  ข้อบังคับ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

  ข้อบังคับ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑

 ข้อบังคับ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ (ยกเลิก)

 ข้อบังคับ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ (ยกเลิก)

 ข้อบังคับ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ยกเลิก)

การบรรจุเข้าทำงาน การต่อสัญญาจ้าง การประเมิน การลาออก และการพ้นสภาพของพนักงานมหาวิทยาลัย

  ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง แบบสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓

  ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง เกณฑ์คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษในการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓

  ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง เกณฑ์คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษในการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

  ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง เกณฑ์คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษในการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒

  ประกาศ ก.บ.พ. เรื่อง การให้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยเหตุที่ไม่สามารถขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑

  ประกาศ ก.บ.พ. เรื่อง เกณฑ์คะุแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยรับเข้าใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑

  ประกาศ ก.บ.พ. ฉบับที่ ๑/๒๕๕๐ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

  ประกาศ ก.บ.พ. ฉบับที่ ๒/๒๕๕๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัย

  ประกาศ ก.บ.พ. ฉบับที่ ๓/๒๕๕๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินทดลองปฏิบัติงาน และการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง

การเปลี่ยนตำแหน่ง การเพิ่มวุฒิ และการปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย

 ประกาศ ก.บ.พ. เรื่อง การเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ การเปลี่ยนตำแหน่ง และการปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒

 ประกาศ ก.บ.พ. เรื่อง การเทียบตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓

 ประกาศ ก.บ.พ. เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษแก่พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ปฏิบัติงานในสายงานนิติการ ตำแหน่งนิติกร พ.ศ. ๒๕๕๖

  ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษแก่พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ปฏิบัติงานในสายงานนิติการ ตำแหน่งนิติกร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

การลาของพนักงานมหาวิทยาลัย

  ประกาศ ก.บ.พ. เรื่อง วันเวลาทำงาน หลักเกณฑ์การลา และการจ่ายค่าจ้างระหว่างลา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

  ประกาศ ก.บ.พ. ฉบับที่ ๗/๒๕๕๐ เรื่อง วันเวลาทำงาน หลักเกณฑ์การลา และการจ่ายค่าจ้างระหว่างลา

การเทียบประสบการณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัย

  ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์และการกำหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์หรือความชำนาญงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

 ประกาศ ก.บ.พ. เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์หรือความชำนาญงาน พ.ศ. ๒๕๕๒

 ประกาศ ก.บ.พ. เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์หรือความชำนาญงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

 ประกาศ ก.บ.พ. เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์หรือความชำนาญงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

  ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์และการกำหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์หรือความชำนาญงาน พ.ศ. ๒๕๖๒

การเทียบตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย

  ประกาศ มทร. กรุงเทพ เรื่อง การเทียบตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๖๓

เครื่องแบบและบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย

  ประกาศ ก.บ.พ. ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑

  ประกาศ ก.บ.พ. ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๕๒

  ประกาศ ก.บ.พ. ว่าด้วยการออกบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๕๒

เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน

 ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ – ขั้นสูง สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓  

 ประกาศ มทร.กรุงเทพ เรื่อง การปรับบัญชีค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย

 ประกาศ ก.บ.พ. เรื่อง อัตราค่าตอบแทนขั้นต่ำ – ขั้นสูง สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙

 ประกาศ ก.บ.พ. เรื่อง บัญชีค่าตอบแทนขั้นต่ำ – ขั้นสูง สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๗

 ประกาศ ก.บ.พ. เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙

 ประกาศ ก.บ.พ. ฉบับที่ ๔/๒๕๕๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการเลื่อนขั้นค่าจ้าง

 หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 หลักเกณฑ์การดำเนินการเพื่อเสนอขอเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

 ประกาศ ก.บ.พ. เรื่อง บัญชีค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

 ประกาศ ก.บ.พ. ฉบับที่ ๔/๒๕๕๖ เรื่อง บัญชีค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย

 ประกาศ ก.บ.พ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการเลื่อนขั้นค่าจ้าง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๗

 ประกาศ ก.บ.พ. ฉบับที่ ๑/๒๕๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

 ประกาศ ก.บ.พ. ฉบับที่ ๓/๒๕๕๖ เรื่อง บัญชีค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย

 กฏกระทรวง กำหนดบัญชีอัตราเงินเดือน เพื่อใช้ในการคำนวณเงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย และบำเหน็จบำนาญ ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔

เงินประจำตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย

 ประกาศ ก.บ.พ. ฉบับที่ ๑/๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการแก่พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย

  ข้อบังคับ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme