หนังสือเวียน อว

การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย

หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา

การย้ายและการตัดโอน

การเขียนคู่มือเพื่อทำตำแหน่งสูงขึ้น

เกณฑ์คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ

สัญญาจ้าง และการต่อสัญญาจ้าง

การลาออก

การพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

การเปลี่ยนตำแหน่ง การเพิ่มวุฒิ และการปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย

การลาของพนักงานมหาวิทยาลัย

การเทียบประสบการณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัย

การเทียบตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย

เครื่องแบบและการแต่งกายพนักงานมหาวิทยาลัย

บัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย

เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน

เงินประจำตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย

กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย

Scroll to Top