ดาวน์โหลดเอกสาร

งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

 1. ใบสมัครงาน / ลาออก
 2. การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
 3. การต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ
 4. การปรับวุฒิการศึกษา / เทียบประสบการณ์
 5. การเปลี่ยนสถานภาพ / เปลี่ยนตำแหน่ง
 6. การขอตำแหน่งสายวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.)
 7. การขอตำแหน่งสายสนับสนุน

งานอัตรากำลัง

 1. แบบฟอร์มการขออัตรากำลัง
 2. การวิเคราะห์ภาระงาน
 3. แบบฟอร์มการขอเปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย

งานทะเบียนประวัติ

 1. แบบฟอร์มใบลาต่างๆ
 2. ขอหนังสือรับรอง / ทำบัตรประจำตัว / เปลี่ยนชื่อ
 3. การขอเพิ่มวุฒิ (กรณีไม่เพิ่มเงินเดือน)
 4. บำเหน็จตกทอด / บำเหน็จบำนาญ / ค่ารักษาพยาบาล

งานสวัสดิการ

 1. แบบฟอร์มสวัสดิการบุคลากรต่างๆ

งานพัฒนาบุคคล

 1. แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
 2. ศึกษาต่อ ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย


ใบสมัครงาน / ลาออก

 1. แบบฟอร์มใบสมัครงาน
 2. แบบฟอร์มใบลาออก

การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

 1. สัญญาทดลองงานพนักงานมหาวิทยาลัย
 2. สัญญาจ้างทำงานพนักงานมหาวิทยาลัย
 3. สัญญาจ้างทำงานพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
 4. ภาคผนวก แนบท้ายสัญญาจ้าง
 5. ตัวอย่างการกรอกข้อมูล ภาคผนวก แนบท้ายสัญญาจ้าง

การต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ

 1. สัญญาจ้างพนักงานราชการ รอบ 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 67
 2. เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างพนักงานราชการ

การปรับวุฒิการศึกษา / เทียบประสบการณ์

 1. แบบขอปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย
 2. แบบการขอกำหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยตามคุณวุฒิและประสบการณ์

การเปลี่ยนสถานภาพ / เปลี่ยนตำแหน่ง

 1. การเปลี่ยนสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
 2. การขอเปลี่ยนตำแหน่ง

การขอตำแหน่งสายวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.)

 1. แบบฟอร์มเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ
 2. เอกสารประกอบการสอน

การขอตำแหน่งสายสนับสนุน

 1. แบบประเมินค่างาน

แบบฟอร์มการขออัตรากำลัง

 1. แบบฟอร์มการขออัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย
 2. รายละเอียดข้อมูล

การวิเคราะห์ภาระงาน

 1. ตารางสำหรับวิเคราะห์ภาระงาน

แบบฟอร์มการขอเปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย

 1. สายวิชาการ
 2. สายสนับสนุน

แบบฟอร์มใบลาต่างๆ

 1. ข้อควรทราบ
 2. สถิติการลา
 3. ใบลาไปช่วยภริยาคลอดบุตร
 4. ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
 5. ใบลาพักผ่อน
 6. ใบลาอุปสมบท / ประกอบพิธีฮัจย์
 7. ใบลาไปต่างประเทศ
 8. ใบขอยกเลิกวันลา

ขอหนังสือรับรอง / ทำบัตรประจำตัว / เปลี่ยนชื่อ

 1. ข้อควรทราบ
 2. แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง
 3. แบบฟอร์มการขอทำบัตรประจำตัว
 4. การขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว และชื่อสกุล

การขอเพิ่มวุฒิ (กรณีไม่เพิ่มเงินเดือน)

 1. แบบฟอร์มประกอบการพิจารณาคุณวุฒิต่างประเทศ
 2. แบบฟอร์มการยินยอมให้ตรวจสอบวุฒิต่างประเทศ

บำเหน็จตกทอด / บำเหน็จบำนาญ / ค่ารักษาพยาบาล

 1. หนังสือแสดงเจตนาผู้รับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วย
 2. แบบฟอร์มการขอรับบำเหน็จบำนาญ
 3. ค่ารักษาพยาบาล

แบบฟอร์มสวัสดิการบุคลากรต่างๆ

 1. ข้อควรทราบเกี่ยวกับการช่วยเหลือค่าทำศพ
 2. แบบฟอร์มการช่วยเหลือค่าทำศพ
 3. การกู้เงินและที่อยู่อาศัย

แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร

 1. การจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร

ศึกษาต่อ ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย

 1. ข้อควรทราบ
 2. แบบฟอร์มการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย
 3. แบบฟอร์มรายงานผลการฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา
กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ติดต่อ 02-2879600 ต่อ 1421 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyright ©
Frontier Theme
nakliyat
selimpasaspor.org
inspireart.org
üsküdar escort maltepe escort ataşehir escort pendik escort bostancı escort kadıköy escort anadolu yakası escort kartal escort maltepe escort tuzla escort gebze escort pendik escort kurtköy escort bostancı escort kadıköy escort istanbul escort anadolu yakası escort çekmeköy escort ümraniye escort şerifali escort ataşehir escort ataşehir escort göztepe escort kurtköy escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort escort bayan bostancı escort elit escort ataşehir escort maltepe escort ümraniye escort

adana escort denizli escort elazığ escort eskişehir escort sakarya escort