การเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทุกประเภท

หนังสือเวียนแจ้งหน่วยงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

แบบฟอร์ม

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการสายวิชาการ (1 ตุลาคม 2562)

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme