พนักงานเงินรายได้และลูกจ้างชั่วคราว

การบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได้

การบรรจุเข้าทำงานพนักงานเงินรายได้

การบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว

ค่าจ้างพนักงานเงินรายได้และลูกจ้างชั่วคราว

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ติดต่อ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme