นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

ประกาศและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  • แนวปฏิบัติสำหรับการดำเนินการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
  • แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  • คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)ของเว็บไซต์รับสมัครออนไลน์
  • เอกสารแสดงความยินยอม (Consent Form)
  • เอกสารคำร้องขอใช้สิทธิ
กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ติดต่อ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme