การเลื่อนเงินเดือนพนักงานเงินรายได้

  ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง บัญชีค่าจ้างพนักงานเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๗

 

แบบฟอร์ม (สายสอน)

  แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานเงินรายได้ (องค์ประกอบที่ ๑) ตำแหน่ง วิชาการ

  แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ของพนักงานเงินรายได้ (องค์ประกอบที่ ๒) ตำแหน่งวิชาการ

 

แบบฟอร์ม (สายสนับสนุน)

  แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานเงินรายได้ (องค์ประกอบที่ ๑) ตำแหน่งประเภทผู้ปฏิบัติการ

  แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานเงินรายได้ (องค์ประกอบที่ ๑) ตำแหน่งประเภทผู้ปฏิบัติการ [doc file]

  แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานเงินรายได้ (องค์ประกอบที่ ๑) ตำแหน่งประเภทผู้ปฏิบัติการ [pdf file]

  แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเงินรายได้ (คนงาน)

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme