การดำเนินการทางวินัย การลงโทษทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์

หมวด 1 วินัยและการลงโทษ

หมวด 2 การอุทธรณ์ การร้องทุกข์

หมวด 3 การดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ

หมวด 4 การดำเนินการทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ติดต่อ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme