การดำเนินการทางวินัย การลงโทษทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์

หมวด ๑ วินัยและการลงโทษ

  ข้อบังคับ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยอำนาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกคำสั่ง และการแก้ไขคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ พ.ศ. ๒๕๕๐

  ข้อบังคับ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐

  ข้อบังคับ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและการสอบสวนพิจารณา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

  ข้อบังคับ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและการสอบสวนพิจารณา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หมวด ๒ การอุทธรณ์ การร้องทุกข์

  ข้อบังคับ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยการร้องทุกข์และพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๐

  ข้อบังคับ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยการร้องทุกข์และพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  ข้อบังคับ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑

หมวด ๓ การดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ

  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙

หมวด ๔ การดำเนินการทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย

  ประกาศ ก.บ.พ. เรื่อง กรณีความผิดที่ปรากฎชัดแจ้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme