การเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อมูลที่ควรทราบ / ประกาศ / กฏกระทรวง

  ประกาศ มทร.กรุงเทพ เรื่อง การปรับบัญชีค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย

  ประกาศ ก.บ.พ. เรื่อง อัตราค่าตอบแทนขั้นต่ำ – ขั้นสูง สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙

  ประกาศ ก.บ.พ. เรื่อง บัญชีค่าตอบแทนขั้นต่ำ – ขั้นสูง สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๗

  ประกาศ ก.บ.พ. เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙

  ประกาศ ก.บ.พ. ฉบับที่ ๔/๒๕๕๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการเลื่อนขั้นค่าจ้าง

  หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

  หลักเกณฑ์การดำเนินการเพื่อเสนอขอเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

  ประกาศ ก.บ.พ. เรื่อง บัญชีค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

  ประกาศ ก.บ.พ. ฉบับที่ ๔/๒๕๕๖ เรื่อง บัญชีค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย

  ประกาศ ก.บ.พ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการเลื่อนขั้นค่าจ้าง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๗

  ประกาศ ก.บ.พ. ฉบับที่ ๑/๒๕๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

  ประกาศ ก.บ.พ. ฉบับที่ ๓/๒๕๕๖ เรื่อง บัญชีค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย

  กฏกระทรวง กำหนดบัญชีอัตราเงินเดือน เพื่อใช้ในการคำนวณเงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย และบำเหน็จบำนาญ ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔

  ประกาศ ก.บ.พ. ฉบับที่ ๗/๒๕๕๐ เรื่อง วันเวลาทำงาน หลักเกณฑ์การลา และการจ่ายค่าจ้างระหว่างลา

 

แบบฟอร์ม (สายวิชาการ)

  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ (ยกเลิก)

  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนและพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)

  แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (องค์ประกอบที่ ๑) ตำแหน่ง วิชาการ [doc file]

  แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (องค์ประกอบที่ ๑) ตำแหน่ง วิชาการ [pdf file]

  แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ของพนักงานมหาวิทยาลัย (องค์ประกอบที่ ๒) ตำแหน่งวิชาการ [doc file]

  แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ของพนักงานมหาวิทยาลัย (องค์ประกอบที่ ๒) ตำแหน่งวิชาการ [pdf file]

  แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน [doc file]

  แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน [pdf file]

 

แบบฟอร์ม (สายสนับสนุน)

  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (ยกเลิก)

  แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (องค์ประกอบที่ ๑) ตำแหน่งประเภทปฏิบัติการ [xlsx file]

  แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (องค์ประกอบที่ ๑) ตำแหน่งประเภทปฏิบัติการ [pdf file]

  แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (องค์ประกอบที่ ๑) ตำแหน่งประเภทผู้ปฏิบัติการ [doc file]

  แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (องค์ประกอบที่ ๑) ตำแหน่งประเภทผู้ปฏิบัติการ [pdf file]

  แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน [doc file]

  แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน [pdf file]

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme