ประกาศ ก.พ.อ.
ข้อบังคับ/ประกาศ
หนังสือเวียนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา (สกอ.เดิม)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ก.พ.อ.) ฉบับปรับปรุง

แบบประเมินค่างาน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
การเสนอขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
  • แบบขอรับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง)

  • ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แบบ ปส.2) [doc]
  • ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แบบ ปส.2) [pdf]
  • ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ (แบบ ปส.3) [doc]
  • ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ (แบบ ปส.3) [pdf]

ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ)

  • ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แบบ ปส.4) [doc]
  • ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แบบ ปส.4) [pdf]
  • ระดับเชี่ยวชาญ (แบบ ปส.5) [doc]
  • ระดับเช่ี่ยวชาญ (แบบ ปส.5) [pdf]

  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

Scroll to Top