การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น (สนับสนุน)

การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

ประกาศ ก.พ.อ.

  แนวปฏิบัติการกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง 

  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ๒๕๕๓

  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อบังคับ/ประกาศ

  ข้อบังคับ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๑

  ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๑

  ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒  

  ข้อบังคับ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยการกำหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทผู้บริหาร และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๖๑

  ประกาศ ก.บ.ม. ว่าด้วยการกำหนดระดับสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๖๑

  ประกาศ ก.บ.ม. ว่าด้วยการกำหนดระดับสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

  ประกาศ มทร. กรุงเทพ เรื่อง การกำหนดประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงาน ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๑

หนังสือเวียนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา (สกอ.เดิม)

  การดำเนินการตามแนวปฏิบัติการกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหาร และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ก.พ.อ.) พ.ศ. ๒๕๕๓

– ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ

– ตำแหน่งประเภททั่วไป

– ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

– ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ

– ตำแหน่งต่างโครงสร้าง

  บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ก.พ.อ.) ฉบับปรับปรุง

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทผู้บริหาร (ฉบับปรับปรุง)

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า สถาปัตยกรรม วิศวกรรมโยธา

แบบประเมินค่างาน

  ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ (เอกสารหมายเลข ๑)

  ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (เอกสารหมายเลข ๒)

  ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ (เอกสารหมายเลข ๓)

  ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ในกรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ (เอกสารหมายเลข ๔)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  คุณสมบัติ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง อัตราเงินเดือน และผลงาน 

การเสนอขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

  แบบขอรับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง)

ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ)

  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme