การเลื่อนเงินเดือนลูกจ้างประจำ

ข้อมูลที่ควรทราบ

  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2544

  การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการตามระบบใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม

  บัญชีค่าจ้างลูกจ้างประจำ 1 ม.ค. 55 กลุ่ม 1 – 2

  บัญชีค่าจ้างลูกจ้างประจำ 1 ม.ค. 55 กลุ่ม 3

  บัญชีค่าจ้างลูกจ้างประจำ 1 ม.ค. 56 กลุ่ม 1

  บัญชีค่าจ้างลูกจ้างประจำ กลุ่ม 1 – 2

  บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนข้าราชการ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่ม ๑

  บัญชีเปรียบเทียบอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ ณ 1 ม.ค. 57

  ตำแหน่งลูกจ้างประจำ – ค่าจ้างขั้นต่ำ – ขั้นสูง

  คำแนะนำในการดำเนินการเพื่อเสนอขอเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘)

  คำแนะนำในการดำเนินการเพื่อเสนอขอเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๕๙)

  การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

แบบฟอร์ม

  แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ

  แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ (กลุ่มงานสนับสนุนและกลุ่มงานช่าง)

  แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ (กลุ่มงานบริการพื้นฐาน)

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme