การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

ข้อมูลที่ควรทราบ

  ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การบริหารวงเงินสำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๓)

  ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

  การให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าชั้นสูงของตำแหน่งหรือระดับที่ดำรงอยู่และการเลื่อนเงินเดือน

  ตารางกำหนดระดับสมรรถนะสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

  ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตำแหน่ง ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ใช้สำหรับการเลื่อนเงินเดือนวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘

  การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

  การจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

  ประกาศ มทร.กรุงเทพ เรื่อง การบริหารวงเงินสำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๒)

  หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๑

  การเลื่อนเงินเดือนบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ณ ๑ เมษายน ๒๕๖๐

  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔

  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕

  หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๕๗)

  หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗)

  หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๕๘)

  หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘)

  หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๕๙)

  หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๕๙) (ฉบับที่ ๒)

แบบฟอร์ม (สายวิชาการ)

  แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (องค์ประกอบที่ ๑) ตำแหน่ง วิชาการ (doc)

  แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (องค์ประกอบที่ ๑) ตำแหน่ง วิชาการ (pdf)

  แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (องค์ประกอบที่ ๒) ตำแหน่งวิชาการ (doc)

  แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (องค์ประกอบที่ ๒) ตำแหน่งวิชาการ (pdf)

  แบบสรุปคะแนนที่ประเมินได้จากผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ

  บัญชีสรุปวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

แบบฟอร์ม (สายสนับสนุน)

  แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (องค์ประกอบที่ ๑) ตำแหน่งประเภทผู้ปฏิบัติการ (ยกเลิก)

  แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (องค์ประกอบที่ ๑) สายสนับสนุน (doc)

  แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (องค์ประกอบที่ ๑) สายสนับสนุน (pdf)

  แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (doc)

  แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (pdf)

  แบบสรุปคะแนนที่ประเมินได้จากผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ

  บัญชีสรุปวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

แบบฟอร์ม (สายบริหาร)

  แบบข้อตกลงผู้บริหาร (ผู้ช่วยอธิการบดี/รอง ผอ.สถาบัน/สำนัก/ผอ.กอง)

  แบบข้อตกลงผู้บริหารผู้อำนวยการกองที่ไม่มีภาระงานสอน [doc file]

  แบบข้อตกลงผู้บริหารผู้อำนวยการกองที่ไม่มีภาระงานสอน [pdf file]

  แบบข้อตกลงผู้บริหารผู้อำนวยการกองที่มีภาระงานสอน [doc file]

  แบบข้อตกลงผู้บริหารผู้อำนวยการกองที่มีภาระงานสอน [pdf file]

  แบบข้อตกลงผู้บริหาร (คณบดี/ผอ.สถาบัน/สำนัก) [doc file]

  แบบข้อตกลงผู้บริหาร (คณบดี/ผอ.สถาบัน/สำนัก) [pdf file]

  แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (องค์ประกอบที่ ๑) ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร (เดิม)

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme