การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

ข้อมูลที่ควรทราบ

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

แบบฟอร์ม (สายวิชาการ)

แบบฟอร์ม (สายสนับสนุน)

แบบฟอร์ม (สายบริหาร)

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ติดต่อ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme